Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

szmay
szmay
szmay
0908 0ca4
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viawrazliwa wrazliwa
szmay
1602 a3df 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
szmay
7186 01f4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
szmay
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa.
— George Eliot
szmay
szmay
szmay
1197 f57d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawrazliwa wrazliwa
szmay
0991 91dc 500
hłasko.
Reposted fromrol rol viawrazliwa wrazliwa
szmay
Reposted frommesoup mesoup viawrazliwa wrazliwa
szmay
5321 cd22 500
Lublin, Dom Słów
szmay
grafika couple, hug, and love
szmay
szmay
5058 7966 500
Reposted fromoll oll viabubble-gum bubble-gum
szmay
szmay
6362 80bd 500
Reposted fromrol rol viaHanJiMun HanJiMun
szmay
Reposted frommesoup mesoup viawrazliwa wrazliwa
szmay
Przez niektóre dziewczyny w naszym wieku mam ochotę przytulić swoją mamę i podziękować jej za to, jak mnie wychowała.
— Buziaki mama, taka krypto reklama | tumblr
Reposted fromreal-lies real-lies viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl