Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

szmay
16:56
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viaPrzygnebiona Przygnebiona
szmay
16:51
0669 e8f4 500
Reposted fromjosefine josefine viaPrzygnebiona Przygnebiona
szmay
16:50
8192 540e
16:49
Relax wild one. It’s not your job to be everything everyone needs, and you don’t have to be impressive to be loved. Stop trying so hard. Just show up … and be real with the world. That is enough.
— Brooke Hampton (via onlinecounsellingcollege)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
szmay
16:48
wejść pod jedną kołdrę, do swojej na wpół śpiącej już dziewczyny, po wyczerpującym dla obojga dniu, przytulić ją i zasnąć. 

To musi być super uczucie. I chociaż pewnie w rzeczywistości nie rozwiązuje ono problemów i nie odpowiada na pytanie o sens, to, niedoświadczone, potrafi spędzać sen z powiek ludziom jako to uczucie, które przyniosłoby im wreszcie szczęście i spełnienie.
Jak wiele razy osiągamy w życiu coś wymarzonego i dociera do nas że to jednak wciąż nie t o?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
szmay
16:46

November 13 2017

szmay
17:32
4562 2ab9
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaSkydelan Skydelan
17:32
5138 1133 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
17:32
4737 4b82 500
Reposted fromdivi divi viaPewPow PewPow
szmay
17:32
0036 a790
szmay
17:31
3825 4618 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaSkydelan Skydelan
szmay
17:31
4041 48ce 500
Mario De Biasi. Milan, 1953
szmay
17:31
4905 230a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
szmay
17:31
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viablaxkseoul blaxkseoul
szmay
17:30
4835 9d62
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
szmay
17:30
4820 1aea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
17:29
4637 3d62 500

christianrasmussen:

Big Sur, CA

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
szmay
17:29
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
szmay
17:27
Nasze twarze stały się polem walki. Nie wolno nam się starzeć, okazywać zmęczenia ani zmieniać pod wpływem przeżyć. Mamy być jednolicie piękne, zawsze młode i podobne do siebie niczym lalki z taśmy produkcyjnej.
— Paulina Młynarska - Lustro Odc 1 s. 1
Reposted frometernia eternia viablaxkseoul blaxkseoul
szmay
17:27

iranianrelated: Women protesting forced hijab days after the Iranian Revolution, 1979

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl