Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2016

szmay
6749 2a74 500
Gillian Stevens
Reposted fromretro-girl retro-girl viaapatyczna apatyczna
szmay
Co zrobić z uczuciem, które zalewa serce i niepokoi duszę?
— Tanya Valko
szmay
6490 af7f 500
szmay
Reposted fromtfu tfu viapesymista pesymista
szmay
Reposted fromunkraut unkraut viapesymista pesymista
szmay
8033 eca2
szmay
6551 24e5 500
potrzebuję.
szmay

Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.

— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
szmay
1699 743b
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viasmutnazupa smutnazupa
szmay

Jedna noc z mądrym warta jest więcej niż rok pieszczot głupca.

— Vingoe Phan
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
szmay

October 13 2016

szmay
5431 adac
sexy suds
szmay
6645 134e 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialovvie lovvie
szmay
9459 4d4b
Reposted frommartynkowa martynkowa vialovvie lovvie
szmay
5677 d939
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovvie lovvie
szmay
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromsecretoflife secretoflife
szmay
7803 7204 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife
szmay
8102 9e69 500
Reposted fromcarameltea carameltea
szmay
Reposted frompjoter pjoter viahydrosphere hydrosphere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl