Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2018

12:49
8153 3a02 500

teenageers:

just do it

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
12:49
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
12:48
8225 cf35 500

energy:

Please

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
szmay
12:48
2741 2406
Reposted frombvllshit bvllshit viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:47
szmay
12:47
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:47
szmay
12:47
0352 905e
Reposted fromdziewcze dziewcze viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:46
0110 be15 500
Jacek Dukaj — "Król Bólu" (jedno z opowiadań)
Reposted fromwhy why viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:46
Czy już nie ma nikogo, z kim można porozmawiać o filmie, muzyce, czy sztuce? Ludzie żyją bez pasji i nie wiedzą co robić w życiu. Jakaś jebana wegetacja.
Reposted fromkrn krn viacytaty cytaty
szmay
12:44
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:03
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
szmay
12:03
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:01
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
szmay
11:59
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viacytaty cytaty
szmay
11:59
1136 59cd
Reposted fromdyermaker dyermaker viagdziejestola gdziejestola
szmay
11:58
6564 eb06
szmay
11:58
7861 ceff
szmay
11:58
4070 8686
11:58
1796 f941
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl