Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2018

12:55
1331 c19e
Reposted frommajka majka viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:55
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:54
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal, Zbyt głośna samotność
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:54
szmay
12:54
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
12:54
0326 48a2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:53
szmay
12:53
6322 4db7 500
Reposted fromnazarena nazarena viagdziejestola gdziejestola
szmay
12:53
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
szmay
12:53
4369 33bd
szmay
12:52
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaou ou
szmay
12:51
before...
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
12:51
8232 88e0
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
12:50
0409 375d
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
12:50
0549 ccaa 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
12:50
0943 2e33
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
12:50
0956 e3b4 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
12:50
6981 0c0e
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
12:49
8015 053c 500

teenageers:

Do I ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
12:49
8153 3a02 500

teenageers:

just do it

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl